RSS feed

Warm water


Nederland en Denemarken ontwikkelden op basis van vele jaren fietsbeleid-ervaring hele boekwerken vol do’s and don’ts en Vlaanderen trad in hun voetsporen met de opstelling van een eigen Fietsvademecum.

Toegegeven, voor vele wegbeheerders is dat geen reden om niet zelf het warm water uit te vinden. Recent wees een CROW-onderzoek nog uit dat zelfs in gidsland Nederland slechts een minderheid van de gemeenten zich iets aantrekt van de voorschriften. In Vlaanderen is het nog erger, daarvoor hoef je niet eens onderzoek te doen. Even gaan fietsen volstaat.

Alleen al daarom is het een goede zaak dat er sinds kort ook in Vlaanderen een Fietsberaad werd opgericht. Onder meer ondergetekende is er lid van de Programmaraad (sic), al was pakweg de benaming ‘fietskader-lid’ leuker geweest.

Het Fietsberaad vergadert in het buitenland – of toch in een territorium waar de Vlaamse inzichten nog niet zijn doorgedrongen. Laat staan de Deense of de Nederlandse.

Het Brusselse gewest heeft zo z’n eigen opvattingen van hoe fietsers zich in een stad dienen voort te bewegen en heeft daarvoor z’n geheel eigen warme water ontwikkeld.

Dat resulteert dan in pareltjes zoals het onderstaande, een beetje provocatief vlakbij de Nederlandse ambassade neergelegd:

Georganiseerde verwarring 2

Bemerk hoe de bundeling van bekende elementen (een verkeerseiland met links en rechts autoverkeer, een opstaande boordsteen, een verraderlijk gootje, een schijnbaar willekeurig patroon van rode en grijze tegels, bij regen glad wordende noppen, een fietssjabloon en een pijl, een verkeerseiland), gecombineerd met een creatieve interpretatie van wat normaal is in het verkeer (‘buig linksaf om rechtdoor te rijden’), tot iets totaal nieuws heeft geleid.

De inrichting heeft het voordeel dat ze legitimiteit verleent aan het geschimp van autobestuurders op het onverantwoorde rijgedrag van de Brusselse fietser. Want zelfs als die laatste zich rigoureus aan de regels houdt, dan nog is zijn rijgedrag onverantwoord.

Waaruit wij leren: zelfs de grootste onzin heeft z’n bestaansreden.

 

PS. Om zeker te zijn dat ik de foto nog zelf zou kunnen posten, nam ik hem in de luwte van een zaterdagochtend.

Advertenties

Over deanderekrispeeters

Mobiliteitsexpert en blikopener bij Bandenloze Vennootschap DAKP. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan bewonersgroepen, oudercomités, bedrijven en overheden. Voor vrijblijvende info: deanderekris@gmail.com Geeft lezingen over mobiliteit voor wie er klaar voor is. Zie: http://www.v-g-s.be/ Auteur van 'Het Voorruitperspectief' (2000), 'De File Voorbij' (2010) en 'Weg van mobiliteit' (2014). Schrijft daarnaast onder meer columns, opiniebijdragen, sporadische bijdragen her en der en - surprise! - blogberichten.

»

 1. Elke wegbeheerder rommelt hier maar wat aan, Kris !
  Totaal ongestraft.
  Vlaams fietsvademecum suggereert zelfs niet-reglementaire situaties, en promoot die met foto’s van reeds niet-reglementair aangelegde wegen … Hoera !

  Beantwoorden
 2. Ok, laat de bedenkingen maar komen…

  Beantwoorden
  • Eén van mijn bedenkingen, en een zeer belangrijke: volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen wordt een fietspadmarkering (twee evenwijdige witte onderbroken lijnen) niet meer doorgetrokken over een voorrangsweg. Het staat in hoofdstuk 4.5.2.1: Kruispunten van voorrangsweg met ondergeschikte weg

   De fietser op de ondergeschikte weg heeft geen voorrang op het kruispunt. Om analoge redenen als hierboven, wordt de ondergeschiktheid op het gebied van voorrang benadrukt door een onderbreken van de continuïteit. Bovendien wordt er geen fietspadmarkering dwars over de voorrangsweg gerealiseerd. Indien dit wel zo zou zijn, geldt voor de fietsers een andere voorrangsregeling dan voor de andere weggebruikers. Artikel 12.4bis vermeldt:
   “De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gerechtigd zijn om het trottoir of fietspad te volgen.”

   Ondertussen is dit artikel 12.4bis al lichtjes aangepast (eigenlijk is het helemaal overbodig in de wegcode). Terloops vind ik het woordgebruik “heeft geen voorrang” slecht: voorrang heb je nooit, voorrang moet verleend worden.

   Deze redenering (“geldt voor de fietsers een andere voorrangsregeling dan voor de andere weggebruikers”) is overgenomen uit het ‘Geïllustreerd Reglement van de Wegbeheer’, waaraan de autolobby flink heeft meegewerkt. Hun commentaar bij het artikel 12.4bis (pagina 188 in hun laatste versie):
   “Verkeersbord B9 of B15 – dat voorrang aan automobilisten verleent – en de dwarse fietspadmarkeringen – die automobilisten verplichten om voorrang te verlenen aan fietsers die het fietspad volgen – zijn hier duidelijk tegenstrijdige verkeersaanduidingen. Daarom verdient het aanbeveling geen fietspadmarkeringen aan te brengen op het deel van een kruispunt waar bord B9 of B15 voorrang aan automobilisten verleent.”

   Let op het gebruik van het woord “automobilisten” in de plaats van “weggebruikers” …

   Maar nu komt het: artikel 12.4bis is een verkeersregel, en voorrang wordt bepaald door verkeerstekens. In artikel 6 van de wegcode staat dat verkeerstekens boven verkeersregels gaan. Als verkeersborden voorrang aanduiden (B9 of B15 op de voorrangsweg, B1 of B5 op de ondergeschikte weg of op het fietspad dat de voorrangsweg oversteekt) dan telt artikel 12.4bis niet meer mee. Dat zegt de wegcode zelf. Wie op een voorrangsweg rijdt kan bijgevolg nooit voorrang moeten verlenen aan een fietspad dat die voorrangsweg oversteekt. Er is dus geen enkele reden om geen fietspadmarkeringen meer aan te brengen over voorrangswegen.
   Vroeger deed men dat wel, maar dat was zeker te duidelijk voor alle weggebruikers. Nu zijn fietsers vogelvrij verklaard bij het oversteken van een voorrangsweg. Niets bepaalt immers hoe fietsers moeten oversteken want er is geen enkele wegmarkering. Zelfs de wegcode bepaalt dat niet. Evenmin kunnen automobilisten zien dat er eigenlijk een fietspad is – dat weliswaar niet aangeduid is – waarop fietsers de rijbaan kunnen oversteken. Waar moeten afslaande autobestuurders voorrang verlenen?

   Beantwoorden
   • Dat is een onwaarschijnlijke kemel van de Vlaamse administratie – de regel 12.4bis is uiteraard ondergeschikt aan de voorrangsborden (verkeerstekens). Hoe dit ooit goedgekeurd is geraakt, weet ik ook niet. Op dubbelrichtingsfietspaden leidt het tot spookrijdende fietsers , wat hun juridische positie bij een ongeval zeker niet ten goede komt.
    Dat is dus wat de fietslobby bereikt heeft met de “voorrang op fietspaden”-regel …

   • Nog zo iets:
    Op bijna alle fietspaden met fiets-lichten, regelen deze het verkeer NIET tov andere (dwarsende) fietsers aan de overzijde van het kruispunt ; de fietsers daar zijn vaak noch een licht, noch een vooorrangsbord gepasseerd voor ze op het dwarsende fietspad komen !

   • Of een doorgetrokken fietspad aan een kruispunt met B17 dat de voorrang van rechts oplegt … daar geldt evenmin 12.4bis.
    Hoeveel fietsers zouden dat weten ?

   • @ Jozef,

    ik ben het vaak met je eens en bewonder je kennis van de wegcode en daarmee samenhangende regels. Ook vind ik dat het niet slecht zou zijn als de wegcode beter zou toelaten de aanwezigheid van een fietspad duidelijk te maken op kruispunten.
    Maar ik ben het in deze niet met jouw visie en interpretatie eens en wel met die van het vademecum en het geïllustreerd reglement. Los van de regelgeving (waarover zo dadelijk meer) is het niet wijs om voorrang te suggereren aan verkeersdeelnemers die op die locatie geen voorrang dienen te krijgen. Dat doet men met het doortrekken van het fietspad.

    Bovendien deel ik je interpretatie niet. Fietspadmarkeringen zijn immers evengoed verkeerstekens en staan daarmee op hetzelfde niveau als borden. Jij bent van mening dat de voorrang die gebruikers van fietspaden moet gegeven worden voortspruit uit algemene regels en dat de voorrang die geregeld wordt door verkeersborden voortspruiten uit verkeerstekens. Maar mijn interpretatie is dat het in beide gevallen om verkeerstekens gaat waarvan de betekenis en gevolgen – logischerwijs – zijn verduidelijkt in verkeersregels.

    Los van het gegeven wie van ons beiden in deze ‘gelijk’ heeft (zo er al sprake kan zijn van ‘gelijk’), maakt dit wel duidelijk dat er niet alleen een probleem is met het vademecum maar minstens zoveel met onduidelijk in de wegcode. Ik denk immers dat wij beiden de wegcode en aanverwante regels meer dan behoorlijk (en ver beter dan de gemiddelde weggebruiker) kennen. Als wij het dan al niet eens geraken, dan wijst dit op een onduidelijkheid.

   • @WegWanBeheer,

    ik ken de Nederlandse wegcode niet bijzonder goed maar heb wel de indruk dat deze over het algemeen logischer en duidelijker is.

    Maar los van de manier waarop het geregeld is, dienen fietsers in Nederland veel vaker voorrang verleend te krijgen dan hier. Toch leidt dit absoluut niet tot hoge aantal ongevallen.

    Je suggestie dat er een fundamenteel veiligheidsprobleem ontstaat door de regel dat fietsers op een fietspad voorrang dient verleend te worden is volgens mij niet onderbouwd. Het is het verkeerd doortrekken van fietspaden (waardoor er tegenstrijdigheden ontstaan) en de onmogelijkheid om een ‘fietsoversteek’ over een kruispunt aan te duiden die tot onduidelijkheid en gevaar leidt.

    Als jij weet hebt van wanneer en onder wiens druk en met welke argumentatie de ‘voorrang op fietspaden’ ingevoerd is, dan hoor ik het graag. Want volgens mij bestaat die regel al bijzonder lang en dateert ze van lang voor de tijd dat de fietslobby veel in de verkeersregelpap te brokken had.

   • “Op bijna alle fietspaden met fiets-lichten, regelen deze het verkeer NIET tov andere (dwarsende) fietsers aan de overzijde van het kruispunt ; de fietsers daar zijn vaak noch een licht, noch een vooorrangsbord gepasseerd voor ze op het dwarsende fietspad komen !”

    Ook die situatie kom je zelf in het verkeersveilige Nederland vaak tegen en toch leidt dit zelden tot problemen.

   • Renaat:
    De voorrang op fietspaden is ingevoerd in 2004 door van het dwarsen van een fietspad (en een doorlopend trottoir) een maneuver te maken.
    Dit leidde tot absurde voorrangstoestanden voor alle bestuurders – inclusief fietsers !
    In 2007 is dat aangepast naar het huidige Artikel 12.4bis in de wegcode.
    http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/171-art12

    Fietspaden worden weliswaar aangegeven door verkeerstekens, maar deze verkeerstekens leggen de voorrangsregeling niet op – dat doet de voorrangsregel.

    Het “Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder” volgt hier klakkeloos de Vlaamse overheid. (Wiens brood men eet ..) Ook waar deze de mist in gaat.

   • Renaat:
    Kan je eens een VB uit NL geven waar een fietser fiets-lichten moet opvolgen , en dan dwarsende fietsers tegenkomt die geen verkeerslicht moeten naleven ?
    (idem met voorrangsborden)
    Graag plaats + 2 straatnamen

   • “De voorrang op fietspaden is ingevoerd in 2004 door van het dwarsen van een fietspad (en een doorlopend trottoir) een maneuver te maken.”

    Dit leidde tot absurde voorrangstoestanden voor alle bestuurders – inclusief fietsers !
    In 2007 is dat aangepast naar het huidige Artikel 12.4bis in de wegcode.

    http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/171-art12

    Dat artikel is me welbekend, dank je. Maar de andere vragen die ik stelde met uitzondering van het jaartal van de invoering blijven open staan.

    “Fietspaden worden weliswaar aangegeven door verkeerstekens, maar deze verkeerstekens leggen de voorrangsregeling niet op – dat doet de voorrangsregel.”

    En waarom kan men dan niet net hetzelfde redeneren voor het regelen van de voorrang met een bord B1 en B5 welke evengoed vermeld zijn in artikel 12. Wat is het fundamentele verschil?
    Volgens jouw redenering kan men artikel 12.4bis opheffen door het gebruik van een bord vermeld in artikel 12.3.1.

    Als er iemand jurisprundentie kent die hierin duidelijk verschaft, dan hoor ik het graag. Anders houd ik het er op mijn interpretatie zeker niet minder valide is dan de jouwe (of die van Jozef), wat dan vooral wijst op onduidelijke wetgeving.

    “Het “Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder” volgt hier klakkeloos de Vlaamse overheid. (Wiens brood men eet ..) Ook waar deze de mist in gaat.”

    Ik weet dat de huidige regelgeving niet zo goed is, o.a. omdat er nu veel situaties zijn waar het eigenlijk onmogelijk is om – zonder onduidelijkheden of tegenstrijdigheden te creëren – toch visueel duidelijk te maken dat er over een kruispunt een fietspad loopt.
    Ook de regel dat een fietspad aangeduid met evenwijdig lopende onderbroken lijnen nooit een in twee richtingen gebruikt mag worden is problematisch. Net zoals de regel dat zo’n fietspad eigenlijk steeds smaller moet zijn dan een rijstrook is absurd.

    Maar toch heb je op geen enkele manier duidelijk gemaakt op waar je mening vandaan komt dat de algemene regel dat fietsers op een fietspad voorrang dienen te krijgen op zich problematisch is.

   • Renaat:
    B1 en B5 zijn apart bepaald onder de verkeerstekens, in Titel III, Artikel 67.
    Hun vermelding in Titel II, Art 12.3.1 [VVR] lijkt dan ook overbodig gezien Art 6.2 [verkeerstekens boven -regels] – maar dat artikel geldt nog maar zo sinds 1/1/2003 (KB18/12/2002) !
    Voor zover ik kan zien zijn de B1 / B5 ingevoerd in de “algemene voorrangsregel” om de voorrangssituatie op rotondes te doen kloppen.

    12.3.1 werd eerst aangepast bij KB van 1/10/1997 omwille van de invoering van rotondes, maar de RvS had daar fundamentele bezwaren bij omdat het niet strookte met het Verdrag over het Wegverkeer.
    De tekst uit 1997 was ook fraai:
    “Art. 12.3.1. Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de van rechts komende bestuurder, behalve indien hij rijdt op een rotonde gesignaleerd door het verkeersbord D5 en waarvan de door hem gevolgde toegangsweg voorzien is van het verkeersbord B1 of B5.”

    ***
    Ik heb al jaren ’n donkerbruin vermoeden dat het ooit de bedoeling was om 6.2 af te schaffen en dat een deel van de wegcode daaraan aangepast is.
    ***

    Wat is een regel, wat een teken :

    Neem een stapje terug, en kijk naar de indeling van de wegcode – daar zie je wat wat is:
    http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode
    TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN
    TITEL II. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG
    TITEL III. VERKEERSTEKENS
    TITEL IV. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
    TITEL V. OPHEFFING, OVERGANGSBEPALINGEN EN INWERKINGTREDING

    Weetje na uitpluizen van de gearchiveerde versies :
    De wegcode is de laatste 10 jaar gewijzigd door niet minder dan 40 KBs !

   • Oei, dit is blijkbaar een tere zaak in onze wegcode, zoals ik wel dacht.
    Uiteraard hoeft niet iedereen het met mij eens te zijn, Renaat of WegWanBeheer (Johan?), maar volgens mij is dat artikel 12.4bis – dat toch de oorzaak is van heel wat onduidelijkheid en discussie – totaal overbodig en zou dat best uit onze wegcode verdwijnen.

    De voorrang die “altijd” aan fietsers zou moeten verleend worden als ze op een fietspad rijden volgt niet uit het feit dat een fietspad aangeduid wordt door een verkeersteken (een verkeersbord of een wegmarkering). Het wordt door velen afgeleid uit de tekst van het artikel 12.4bis, maar dat is een verkeerde conclusie. De tekst van 12.4bis is immers een verkeersregel en die blijft – volgens artikel 6.2 van de wegcode – ondergeschikt aan de verkeerstekens zoals de voorrangsborden.
    De verkeerstekens die een fietspad aanduiden (verkeersbord D7 en eventueel D9 en D10 ook al is dat geen echt fietspad, en de wegmarkering van artikel 74) zeggen over voorrang helemaal niets.

    Met het verwijderen van het artikel 12.4bis zouden tevens een aantal onduidelijkheden in de wegcode verdwijnen. Op kruispunten zonder werkende verkeerslichten wordt de voorrang bepaald door verkeersborden, en bij afwezigheid daarvan door artikel 12 (voorrang van rechts, voorrang verlenen als je een manoeuvre uitvoert, …). Het doortrekken van een fietspadmarkering over een kruispunt is dan opnieuw geen “probleem” meer, zoals het vroeger ook geen probleem was. De “normale” voorrang van fietsers op een fietspad (en van voetgangers op de stoep) blijft verzekerd door andere artikels zoals bij richtingsveranderingen (artikel 19.4 en 19.5).

    Of 12.4bis er gekomen is door de fietslobby weet ik niet. Ik weet zelfs niet of een fietslobby bestaat, want een lobby zou toch iets moeten zijn met veel macht (=geld). Wat zou een fietslobby dan betekenen tegenover de autolobby? Ik dacht dat 12.4bis ooit is toegevoegd aan de wegcode onder Renaat Landuyt als verkeersminister, maar ik kan verkeerd zijn.

   • @ Jozef,

    ik kan je je interpretatie voorstellen, ik blijf echter van mening dat het veel te onduidelijk is om er zomaar vanuit te gaan dat die interpretatie ‘de juiste is’. Maar sowieso is er een probleem door een gebrek aan duidelijkheid anders hadden we deze discussie niet.

    Of het afschaffen van artikel 12.4bis een goed idee is durf ik niet zomaar te zeggen. Ik zou zeker niet licht over zo’n beslissing gaan (er is al veel te vaak te licht over beslissingen over aanpassingen in de wegcode gegaan). Dus het lijkt me aangewezen om eerst zeer grondig – ook aan de hand van voorbeelden – na te gaan wat de concrete gevolgen zijn.

    Het artikel zomaar schrappen lijkt me vanuit het oogpunt van voetgangers in ieder geval een slecht idee.

   • Voorrang koppelen aan een fietspad / doorlopend trottoir was een dwaze, nodeloze maatregel.
    Probleem voor voetgangers -> oversteekplaats aanbrengen.
    Doorgetrokken fietspaden :
    – toegelaten aan kruispunt met B17 (VVR), maar dan geldt 12.4bis niet , maar VVR oftewel Art 12.3.1 !
    – zijn niet voorzien aan kruispunt met VVR zonder B17 !
    – lopen geregeld door zonder dat dit voor dwarsend verkeer te zien is.

    Wie krijgt al deze voorrangsregels nog uitgelegd aan een kind ?
    En dan moet je ze nog enige voorzichtigheid gaan bijbrengen …

    12.4bis afschaffen kan perfect.
    Fietsers volgen dan de voorrangsregels/tekens die voor alle bestuurders gelden.
    En waar mogelijk hou je ze buiten de “auto”regeling.

    12bis (rechtdoor / rechtsaf door rood) kan ook opgedoekt worden – bestond al en was perfect mogelijk via infrastructuur waar het veilig kan.

    De invoering van beide regels, leidde er toe dat fietsers intussen overal door rood knallen en op alles wat van ver op een fietspad lijkt, denken voorrang te hebben.
    Doe daar de manke voorrangssignalisatie bij, het niet naleven van en de onbestaande controle op voorrang, en je hebt een dodelijke cocktail … Bloody Mary.

   • We zijn dus wel akkoord dat het alles behalve duidelijk(er) geworden is met de invoering van het artikel 12.4bis.

    Mogelijk moet er eens goed nagedacht worden over het schrappen van dat artikel. Mogelijk biedt 12.4bis voordelen voor voetgangers, maar ik zie ze niet zo direct. Eén groot nadeel zie ik wel: sinds de invoering van 12.4bis, en de interpretatie van dat artikel als “altijd voorrang op een fietspad”, verdwijnen de fietspadmarkeringen over voorrangswegen met alle gevaren en rechtsonzekerheden voor fietsers als gevolg.

    Het gevaar van de interpretatie “altijd voorrang op een fietspad” wordt inderdaad nog groter doordat heel wat fietsers (en automobilisten) het verschil niet kennen tussen een fietspad en een fietssuggestiestrook. Fietssuggestiestroken verschijnen in zowat alle kleuren, vormen, wegmarkeringen en materialen want ze zijn niet gereglementeerd. De wegcode kent ze niet en iedereen doet zijn goesting. Ze lijken soms wel heel erg op een fietspad. Leg het inderdaad maar eens uit aan een kind.

    Eén zaak verwondert mij nog. De dwarse fietspadmarkering over een voorrangsweg wordt niet meer aangebracht, omdat automobilisten dan verplicht zijn om voorrang te verlenen aan fietsers die het fietspad volgen, en dat is een tegenstrijdige verkeersaanduiding met de voorrangsborden op die voorrangsweg. Dat is althans de reden die in het ‘Geïllustreerd Reglement van de Wegbeheer’ staat. Waarom mogen dan nog zebrapaden aangebracht worden over voorrangswegen? Geeft de dwarse oversteekplaats voor voetgangers dan geen tegenstrijdige verkeersaanduiding met de voorrangsborden op die voorrangsweg? Automobilisten zijn toch ook verplicht om voorrang te verlenen aan voetgangers die zich er op bevinden en zelfs als ze op het punt staan zich erop te begeven? Voetgangers zijn natuurlijk geen bestuurders, maar een zebrapad doet wel degelijk “afbreuk” aan de (absolute) voorrang van de bestuurders op de voorrangsweg. En dat staat in de wegcode, niet voor interpretatie vatbaar (denk ik toch).

    Dat de autolobby daar nog niets tegen heeft ondernomen (of hebben ze het toch al geprobeerd?) …

  • “Kan je eens een VB uit NL geven waar een fietser fiets-lichten moet opvolgen , en dan dwarsende fietsers tegenkomt die geen verkeerslicht moeten naleven ?”

   Het is niet omdat ik zo’n situaties tegen kom dat ik ook het adres opschrijf.

   Maar situaties met een fietsbypass voor naar rechts draaiende fietsers komen ook in Nederland voor. Zie o.a. dit filmpje om 1:02. De rechtdoorgaande fietsers (die op het filmpje voor rood moeten wachten) en de rechtsafdraaiende fietser (die geen licht of bord tegen komt) kunnen kruisend fietsverkeer tegen komen dat op dat moment van links komt en groen licht heeft.

   Maar het kan ‘nog erger’. In Nederland zijn er kruispunten waar ‘alle richtingen groen’ van toepassing zijn: http://www.youtube.com/watch?v=q53WM1apdX4
   Daar hebben weliswaar alle fietsers een verkeerslicht gepasseerd maar is het conflict tussen de fietsers onderling op geen enkel manier geregeld.

   Beantwoorden
 3. Dag Kris,

  Je moet zeker eens naar het fietsvademecum van de Brusselse geweest kijken:
  http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/vm-8-fietsvoorzieningen-op-kruispunten-NL_.pdf
  ‘t is echt ongelofelijk!

  Denis

  Beantwoorden
 4. Fietsen en fietsinfrastructuur zit nog lang niet tussen de autofiele oren van de civiele techneuten. In Nederland is dat nog steeds het geval, en gelet op de hartstochtelijke liefdesrelatie tussen de Belg en zijn/haar automobiel zal dat bij onze zuiderburen nog erger zijn. Al heb ik de indruk dat het in GB helemaal bij de wilde spinnen af is…

  Beantwoorden
  • Heeft niets met fietsofobie of autofilie te maken. Het is op beide vlakken een puinhoop. GB verwilderd ? Dat is zo ongeveer het verkeersveiligste land van de EU : 0.8 promille en hogere snelheden toegelaten op buitenwegen, amper fietspaden, … blijkbaar liggen de echte problemen elders.

   Beantwoorden
   • Hola: appels en peren. En citroenen 🙂
    Er is in Engeland nauwelijks functioneel fietsverkeer. Noch in de ‘country’, noch in de ‘city’ (Londen).
    Als de infrastructuur zo erbarmelijk is (in Engeland: bijna onbestaande) dat je niet op de fiets durft, dan is de kans ook klein dat je wordt aangereden op een fiets.

   • Vraag eens aan de mensen die tegenwoordig wel functioneel fietsen in GB, o.a. in Londen, waar de problemen liggen.

 5. Ik fiets elke dag langs deze plek maar moet normaal gezien nooit via dat eiland. Vandaag wel want om één of andere reden mocht ik weer niet langs het Schumanplein. De manier waarop dat aangeduid wordt op de Wetstraat is ook al ondermaats : Ineens staat er ter hoogte van een zebrapad een fietsverbodbord en een pijl die de fietsers gebied over te steken. En dan moeten ze hun plan maar trekken want als je via het fietspad aan de overkant in dezelfde richting probeert verder te fietsen kom je toch nog prikkeldraad tegen waarbij een aantal agenten post hebben gevat. Via de maar zelf te vinden omleiding kwam ik dus op dat eiland terecht en dacht nog in mezelf dat iemand hier iets moest over schrijven. Bedankt dus om dit aan te klagen want het is daar inderdaad levensgevaarlijk. Zoals in heel Brussel trouwens.

  Beantwoorden
 6. Overal ten Vlaanders is het tegenwoordig aan de Kunst om parkeerplaatsen voor minder validen te vrijwaren ter vervaging van de arm der wet, maar Brussel, met deze onvervalste verkeers-Magritte, steekt ons weer naar de kroon!

  Beantwoorden
 7. Deze pareltjes verschijnen wel vaker in het Brusselse stadsbeeld.

  Ik herinner me dat Frederik Depoortere, fietsmanager in Brussel, de werking omschreef als volgt: de pijlen zouden de meest fietsvriendelijke route aangeven om van punt A naar punt B te raken. Deze pijl zou dus niet betekenen dat de fietser exact op die plek moet fietsen en tussen de paaltjes over het eiland heen moet rijden, maar net voorbij het eiland rechtsaf moet draaien, in de richting waar je de oranje pijl ziet van wegenwerken.

  Los van het feit dat dit op drukke dagen allicht zelfmoord is (alleen al door het inademen van gassen) is dit inderdaad een creatieve eigen interpretatie van verkeersaanduidingen.

  Maar, Frederik, als ik het hier misinterpreteer, lees ik dat graag.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: